Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายงานสถานการณ์น้ำสีดำในคลองปากบางไหลลงทะเลอ่าวป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

รายงานสถานการณ์น้ำสีดำในคลองปากบางไหลลงทะเลอ่าวป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

รายงานสถานการณ์น้ำสีดำในคลองปากบางไหลลงทะเลอ่าวป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

แกลเลอรี่