ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ผลักดัน “น้ำบาดาล” และทุกหน่วยงานในสังกัด

ทส. ผลักดัน “น้ำบาดาล” และทุกหน่วยงานในสังกัด

ทส. ผลักดัน “น้ำบาดาล” และทุกหน่วยงานในสังกัด
.
ร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
.
โดยในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมเต็มที่ เพื่อรับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ            
.
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ เป็น 2 หน่วยงานแรก  ที่คว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
.
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน และจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการผลักดันให้    ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่จัดแสดงข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
.
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยังไม่ผ่านการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
.
ซึ่งขณะนี้    กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมเต็มที่ เพื่อรอรับการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด
.
สำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 เพื่อให้บริการประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีข้อมูลข่าวสารให้บริการแก่ประชาชน 3 รูปแบบ ได้แก่
.
(1) ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
(2) ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของหน่วยงาน อาทิ ผลการพิจารณาคำขอใบอนุญาตเจาะ-ใช้น้ำบาดาล ข้อมูลด้านการบริหารงาน งบประมาณ โครงการที่กำลังดำเนินงาน ข้อมูลเรื่องการจัดหาพัสดุ เป็นต้น
และ (3) การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่ขอเป็นการเฉพาะราย
.
ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนสามารถใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียกับข้อมูลข่าวสารนั้น และสามารถใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้
    1. ติดต่อด้วยตนเองที่ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล” อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 ในวันและเวลาราชการ
    2. ติดต่อทางโทรศัพท์ 0 2666 7000 หรือ 1310 กด 4 ในวันและเวลาราชการ
    3. สืบค้นข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ www.dgr.go.th คลิก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” หรือทาง www.oic.go.th/infocenter3/378/
.
นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่อง “สิทธิที่จะรู้” อันหมายถึง สิทธิที่ประชาชนจะสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ
.
หน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับตัวในการบริการ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องภายใต้หลักการของกฎหมายที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
.
รวมถึงมุ่งหวังให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานรัฐตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนรณรงค์ให้หน่วยงานของรัฐมีการดำเนินงานที่มีธรรมาภิบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความโปร่งใสในระบบราชการไทยได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

แกลเลอรี่