ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

               พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  โดยมี พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รองประธานคนที่ ๑ นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ๔ เรื่อง ดังนี้ ๑) (ร่าง) แผนปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งเป็นแผนที่สนับสนุนศักยภาพการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมข้อจำกัด ความต้องการด้านการสนับสนุน และระบบ/กรอบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของมาตรการต่างๆ ๒) (ร่าง) ฐานข้อมูลและแผนที่นำทางด้านเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน ภาคของเสียและภาคกระบวนการอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งจะสนับสนุนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๓) การจัดส่งข้อคิดเห็น (Submission) ของประเทศไทย ต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำเสนอท่าทีของไทยต่อกรอบเวลาการดำเนินงานสำหรับ NDCs และ ๔) การพัฒนาโครงสร้างเชิงสถาบันในการรายงานข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมอบหมายหน่วยงานหลักในการรายงานข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจก

แกลเลอรี่