ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ชูความสำเร็จจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี "เกษตรมั่นคง ผลผลิตมั่งคั่ง น้ำบาดาลยั่งยืน"

ทส. ชูความสำเร็จจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี  "เกษตรมั่นคง ผลผลิตมั่งคั่ง น้ำบาดาลยั่งยืน"

                กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เร่งดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ โดยยึดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งคำนึงถึงการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตด้านเกษตรกรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จพลิกฟื้นป่ายูคาลิปตัสแห้งแล้งให้กลายเป็นแปลงผักเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิด โดยพื้นที่เกษตรอินทรีย์แห่งนี้เน้นการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและงดใช้สารเคมีเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ผลิตรวมถึงให้ความสำคัญกับผู้บริโภค อีกทั้งสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสัปดาห์ละ 130,000 บาท คิดเป็นรายได้ปีละ 6.24 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกผู้ใช้น้ำบาดาลกว่า 54 ราย มีพื้นที่เกษตรรวม 150 ไร่ ทำให้ชุมชนได้อยู่อาศัยและประกอบอาชีพในภูมิลำเนาเดิม ลดการโยกย้ายถิ่นฐาน ลดปัญหาในกลุ่มวัยรุ่น และลดปัญหาการว่างงาน ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน

                วันนี้ (3 พฤษภาคม 2561) นางอรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นางจำปา สุวะไกร ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ร่วมให้การแถลงข่าวพร้อมทั้งนำผลผลิตพืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิด เช่น ผักสลัด กล้วย มะละกอ แตงกวา มะระ แคนตาลูปญี่ปุ่น ดอกกระเจียว ปวยเล้ง เป็นต้น มาจัดแสดง ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง เชิญชวนประชาชนทั่วไป เกษตรกร หรือหน่วยงานท้องถิ่น ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนโครงการต่างๆ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทรศัพท์ 0 2666 7000 หรือ สายด่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Green Call 1310 กด 4 ในวันและเวลาราชการ

                 อนึ่่ง บ้านหนองเม็กแห้งแล้งมากเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกต้นยูคาลิปตัส เพราะไม่มีแหล่งน้ำที่จะปลูกอย่างอื่น ต่อมาเมื่อปี 2558 ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมาสร้างโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรทำให้มีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรอย่างจริงจัง นอกจากนี้ คนหนุ่มสาวบ้านหนองเม็กซึ่งเดิมเคยไปทำงานด้านการเกษตรที่ประเทศอิสราเอล ได้นำเทคโนโลยีด้านน้ำเพื่อการเกษตรจากประเทศอิสราเอลมาปรับใช้ จากเดิมที่มีพื้นที่เพาะปลูกได้แค่ 50 ไร่ เมื่อมีน้ำบาดาลได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกได้มากกว่า 150 ไร่ ผลผลิตทั้งหมดเป็นผลผลิตปลอดสารเคมี  ทั้งนี้เกษตรกรกลุ่มนี้ สร้างตลาดด้วยตนเองจากการผลิตพืชผักผลไม้อินทรีย์ ทำให้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างมาก  ปัจจุบันคนหนุ่มสาวบ้านหนองเม็กกลับมาทำงานเกษตรที่บ้านและมีรายได้มั่นคง

ภาพ : ระพีพัฒน์ , ข่าว , เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่