ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน และนางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และ
นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  

โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยรวมของประเทศอย่างเป็นเอกภาพ และเพื่อให้การดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และนโยบายการก้าวไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป

แกลเลอรี่