ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ลงพื้นที่เปิดเวทีเสวนาร่วมดูแลพื้นที่สีเขียว “คุ้งบางกะเจ้า” มุ่งการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

ทส. ลงพื้นที่เปิดเวทีเสวนาร่วมดูแลพื้นที่สีเขียว “คุ้งบางกะเจ้า” มุ่งการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

         วันนี้ (10 พฤษภาคม 2561) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเวทีเสวนาร่วมดูแลพื้นที่สีเขียว “คุ้งบางกะเจ้า” อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้า และดำรงรักษาวิถีเกษตรดั้งเดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนเมืองและเป็นต้นแบบของการพัฒนาป่าในเมือง      

          การลงพื้นที่ในครั้งนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชน “คุ้งบางกะเจ้า” อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่สามารถรักษารูปแบบเกษตรแบบผสมผสานกับธรรมชาติโดยเน้นการใช้พื้นที่น้อยแต่ให้ได้ผลผลิตสูง มีระบบจัดการแหล่งน้ำ ภายในพื้นที่ชุมชนให้เชื่อมโยงถึงกัน จากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้พื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ และกิจกรรมของสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตลอดจนเยี่ยมชมแปลงเกษตรและชุมชน ต.บางกอบัว และ ต.บางกระสอบ ซึ่งดำเนินการตามแนวทางโครงการป่าครอบครัว ที่ได้ส่งเสริมให้ครอบครัวพึ่งพาตนเอง ด้วยการปลูกพืชพรรณหลากหลายชนิด เช่น พืชผักสวนครัว พืชใช้สอย ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ โดยใช้หลักการปลูกแบบวนเกษตร โดยให้ต้นไม้พึ่งพากันเอง จนกลายเป็นป่า ทำให้เกิดเป็นระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์เป็นพื้นที่แหล่งอาหาร ยาสมุนไพร ที่สามารถสร้างรายได้ ช่วยลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัวได้

          นอกจากนี้ ได้เปิดเวทีเสวนาร่วมดูแลพื้นที่สีเขียว “คุ้งบางกะเจ้า” อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมเสวนาและแสดงความคิดเห็น ซึ่งแนวทางในการสร้างความยั่งยืนให้พื้นที่สีเขียว “คุ้งบางกะเจ้า” ในระยะเร่งด่วน  จะดำเนินการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตร ส่วนในระยะกลาง จะเตรียมแนวทางการจัดการป่าในเมืองในพื้นที่ของภาครัฐบริเวณพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศเขื่อนขันธ์ ให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ ด้วยการนำกิจกรรมทางการเกษตรมาร่วมพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าและรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติในพื้นที่ สำหรับระยะยาว จะดำเนินการกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนา “คุ้งบางกะเจ้า” ร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   

ภาพ : ศรัณญภัทร, รดินธร,ปม. , ข่าว/เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่