ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทธ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย จังหวัดนครราชสีมา

ทธ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย จังหวัดนครราชสีมา
ทธ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย จังหวัดนครราชสีมา
 
กรมทรัพยากรธรณี โดย สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสมหมาย เตชวาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานในพิธีเปิด นายทินกร ทาทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต ๒ กล่าวรายงาน นายสุเมธ อำภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้นกว่า ๑๔๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์จากสถาบันการศึกษา เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ
กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจาก ผศ. ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราชและการบรรยายความรู้พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยา ธรณีพิบัติภัย ซากดึกดำบรรพ์ และในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ๔ กลุ่ม ได้แก่ หินและวัฏจักรหิน แร่และการเกิดผลึกซากดึกดำบรรพ์ และแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ คณะฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานแหล่งอุทยานธรณีโคราชได้แก่ วัดป่าภูผาสูง แหล่งหินตัด แหล่งซากดึกดำบรรพ์ และ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

แกลเลอรี่