ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (The 28TH ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity (28TH AWGNCB) and Other Related Meeting)

การประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (The 28TH ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity (28TH AWGNCB) and Other Related Meeting)

การประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (The 28TH ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity (28TH AWGNCB) and Other Related Meeting)

นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (The 28TH ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity (28TH AWGNCB) and Other Related Meeting) โดยมี นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาเรื่อง ข้อมูลสำหรับการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๕ คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น ๔ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพและข่าว: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่