ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“ทส. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชนและเครือข่ายชุมชน สู่การปฏิรูปการจัดการสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“ทส. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชนและเครือข่ายชุมชน สู่การปฏิรูปการจัดการสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“ทส. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชนและเครือข่ายชุมชน สู่การปฏิรูปการจัดการสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
--------------------------------
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับสมัชชาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดประชุมสมัชชาเครือข่ายฯ ภายใต้หัวข้อ “การปฏิรูปการจัดการสิ่งแวดล้อม สู่ประชาธิปไตยและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ห้องพาเลซ ฮอลล์ ชั้น 7 โรงแรม อะเดรียติค พาเลซ กทม. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์การปฏิรูประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสบการณ์การด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน โดยมีตัวแทนของส่วนราชการและภาคประชาชนที่เป็นกลุ่มเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุม เสวนา ร่วมแสดงความคิดเห็น นำเสนอผลงานในด้านต่างๆ เช่น ระบบนิเวศน์บก การลดความเหลื่อมล้ำ ความก้าวหน้าของการปฏิรูป การบริหารจัดการน้ำ การประมงน้ำจืดที่ยั่งยืน ทะเลและชายฝั่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พลังงานสะอาด และการรับมือความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ธุรกิจสีเขียว เมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ยั่งยืน ในการนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
- การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- การปฏิรูปกฎหมาย การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของ ทส. ให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และการบังคับใช้ที่เป็นธรรม การขับเคลื่อนกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ 
- สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ 
- การปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
โดย ปกท.ทส. ได้ให้ข้อคิดเห็นเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้มีการสนับสนุนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการจัดการด้านฐานความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การสร้างความร่วมมือในระดับพื้นที่ที่ต้องสอดคล้องกับนโยบาย การเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน การบริการจัดการอย่างมีส่วนร่วม พื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพที่จะต้องได้รับการดูแลและอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบัน ทส. ได้ให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามโครงการ Smart City เพื่อให้สำนักงานสีเขียวตามมาตรฐาน เป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่น รวมถึงการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

ภาพและข่าว: ปกท.ทส., เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่