ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งญี่ปุ่น และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

การลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งญี่ปุ่น และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นาย นาคากาวา มาซาฮารุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งญี่ปุ่น ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และ กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งญี่ปุ่น ณ อาคารกระทรวงสิ่งแวดล้อม กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ความร่วมมือฉบับนี้จะส่งเสริมให้หน่วยงานของสองประเทศในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ โดยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร รวมทั้งการทำวิจัยร่วมกัน ในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการเมืองอย่างยั่งยืน กลไกเครดิต (Joint crediting Mechanism: JCM) การบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ และความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นเพิ่ม เป็นต้น ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของสองประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ๑๓๐ ปี โดยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนของทั้งสองประเทศ

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นาย นาคากาวา มาซาฮารุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งญี่ปุ่น ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างสองประเทศจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และประชาชนทุกคน โดยการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาจะนำไปสู่ความสมดุลแก่ชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป

ภาพและข่าว: กองการต่างประเทศ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่