ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณลานกิจกรรม ๗๕ ปี สวนสัตว์ดุสิต เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 

แกลเลอรี่