ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทธ. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย จังหวัดตาก

ทธ. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย จังหวัดตาก

กรมทรัพยากรธรณี โดยสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๑ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย จังหวัดตาก (Tak Geopark School) สำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านธรณีพิบัติภัย ธรณีวิทยาและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาที่สำคัญในพื้นที่ของตนเอง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย
 วันแรก การบรรยายเรื่อง “ธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีจังหวัดตาก” “การอนุรักษ์ และ TAK Geopark” โดยนายสุธี จงอัจฉริยกุล นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ และฐานปฏิบัติการกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม โดยกลุ่มที่ ๑ เรียนรู้เรื่อง โลก การเปลี่ยนแปลงและลักษณะทางกายภาพ กลุ่มที่ ๒ ศึกษาหินและแร่ และกลุ่มที่ ๓ เรียนรู้เรื่องซากดึกดำบรรพ์
 วันที่สอง ศึกษาเรียนรู้แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาในพื้นที่จริง โดยมีจุดทัศนศึกษา จำนวน ๓ จุด ได้แก่ ๑.แหล่งแร่เฟลด์สปาร์ บริเวณเหมืองหินบ้านน้ำดิบ ๒. แหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาและหินแปรบริเวณอุทยานแห่งชาติลานสาง ๓. แหล่งซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน บริเวณอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานเปิดการอบรม และนายนิวัติ บุญนพ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๑ กล่าวรายงาน โดยได้รับความสนใจจากคณะนักเรียนในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน ๑๕๐ คน ณ โรงแรมตากอันดามัน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตาก

เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่