ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมกับ 10 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน

ทส. ร่วมกับ 10 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน

                    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ 10 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน ตาม “ศาสตร์แห่งพระราชา” เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

                     วันนี้ (30 พฤษภาคม 2561) นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 115) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

                     การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน ครั้งนี้ ทั้ง 11 หน่วยงาน จะได้ร่วมกันจัดทำและดำเนินโครงการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง “ศาสตร์แห่งพระราชา” โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ร่วมกันจัดหา พัฒนา และสนับสนุนบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงสิ่งจำเป็นอื่นสำหรับใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต ตลอดจนแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการระหว่างกันเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน ต่อไป

ภาพ : รดินธร / ข่าว : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่