ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 สำรวจจัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 สำรวจจัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 สำรวจจัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 มอบหมายให้ส่วนวิชาการสำรวจจัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำแหล่งน้ำลำน้ำกุดกุง บ้านกุดกุง หมู่ที่ 1,6 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมีนายประดิษฐ์ สุดชอบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 นางสัมฤทธิ์ ชัยชาญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 และผู้นำกลุ่มเกษตร หมู่ที่ 1,6 บ้านกุดกุง ร่วมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่