ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เดินหน้าผลักอาเซียนปลอดหมอกควัน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 20

ทส. เดินหน้าผลักอาเซียนปลอดหมอกควัน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 20

   วันนี้ (1 มิ.ย. 61) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 20 โดยมีผู้แทนจากเนการา บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสิงคโปร์ มาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนจากศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียน (ASEAN Specialised Meteorological Centre: ASMC) และองค์กรคู่เจรจา ได้แก่ European Union และ Global Environment Centre เข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมเน้นย้ำความสำคัญและยืนยันที่จะดำเนินงานตามข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน (ASEAN Transboundary Haze Free Roadmap) รวมทั้งเร่งรัดให้สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อันจะนำไปสู่การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

   นอกจากนี้ ที่ประชุมแสดงความชื่นชมและขอบคุณประเทศไทย ที่ริเริ่มและผลักดัน ASEAN Transboundary Haze Free Roadmap จนได้รับความเห็นชอบและใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของภูมิภาคอาเซียนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควัน ในปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ โครงการและกิจกรรมเพื่อนำ Roadmap ไปสู่การปฏิบัติ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ASEAN-EU Programme on Sustainable Use of Peatland and Haze Mitigation in ASEAN (SUPA) และเงินสนับสนุนจาก International Fund for Agricultural Development (IFAD) เป็นต้น พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการประเมินผลการดำเนินงานตาม ASEAN Transboundary Haze Free Roadmap (Mid-term Review) เพื่อสรุปผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม และรายงานต่อรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณชน ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดทำ Mid-term Review จะถูกหารือในการประชุมภายใต้กรอบอาเซียนต่อไป

   โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพถ่ายดาวเทียมรวมถึงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะศูนย์ ASMC และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งประเทศสมาชิกเห็นพ้องให้ประสานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน การประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 21 มีกำหนดจัดขึ้น ณ เนการาบรูไน ดารุสซาลาม ในปี 2562

 

ข่าว : รดินธร , ภาพ และ เผยแพร่ : ชิชาญา

แกลเลอรี่