ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
นายดำรงค์ นำพาโชคชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 มอบหมายให้ส่วนอุทกวิทยา ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพ.ศ. 2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยประแดงพราย (ช่วงที่ 2) บ้านท่าลาด หมู่ที่ 3 ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าลาด หมู่ที่ 3
โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ที่ดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้มีการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548
2. เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ
3. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ มาประกอบการพิจาณาดำเนินโครงการ

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำ, เผยแพร่: อาทิตยา

 

แกลเลอรี่