Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ปกท.ทส. เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง (นบก.ทส.) รุ่นที่ 7

ปกท.ทส. เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง (นบก.ทส.) รุ่นที่ 7

            วันนี้ (6 มิ.ย. 61) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง (นบก.ทส.) รุ่นที่ 7  พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร ให้นโยบายและข้อชี้แนะให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ

             โครงการฝึกอบรมฯ นี้ จัดให้กับข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไประดับอาวุโส ที่ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนหรือหัวหน้าส่วนงาน จำนวน 40 คน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 6 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ ผลการฝึกอบรมได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ได้ดำเนินการสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็น สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักบริหารยุคใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการประสานงานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากรกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงฯ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ปฏิบัติงานราชการและเป็นนักบริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ภาพ : ธนชัย      ข่าว/เผยแพร่ : รดินธร

แกลเลอรี่