ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. แถลงเปิดตัว “โครงการเครือข่ายข้อมูลลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมลดโลกร้อน จังหวัดระยอง” และผลความสำเร็จของโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชน ลดโลกร้อน

ทส. แถลงเปิดตัว “โครงการเครือข่ายข้อมูลลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมลดโลกร้อน จังหวัดระยอง” และผลความสำเร็จของโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชน ลดโลกร้อน

           วันนี้ (7 มิถุนายน 2561) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการเครือข่ายข้อมูลลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมลดโลกร้อน จังหวัดระยอง” และผลความสำเร็จของโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชน ลดโลกร้อน ณ ห้อง 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และนางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การแถลงข่าวโครงการเครือข่ายข้อมูล
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมลดโลกร้อน จังหวัดระยอง” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีแนวทางในการดำเนินงานด้านการพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดระยอง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
            1. ภาครัฐ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน โดยให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนภาคประชาชนในการดูแลรักษาฟื้นฟูป่า
            2. ภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้ภาคเอกชน คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก รวบรวมข้อมูลจากบริษัทที่มีแนวทางการลดก๊าชเรือนกระจก เพื่อเป็นมาตรฐานการลดก๊าซเรือนจกและให้บริษัทนำไปพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกสู่มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
            ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนิน ได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมโครงการ ภาคเอกชนที่เสนอเข้าร่วมโครงการกว่า 22 บริษัท เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นตัวอย่างของ “อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ” โดยข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจะเผยแพร่ผ่าน Mitigation Actions information Platform เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ทุกภาคส่วนนำข้อมูลโครงการใช้ประโยชน์ต่อไป

            ด้านนายกิตติพร ดุลนกิจ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานและโครงการพิเศษ กรมป่าไม้ และนายกฤช ทองนาค กรรมการมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย แถลงข่าวผลความสำเร็จของโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชน ลดโลกร้อน โดยผลการดำเนินงานในปี 2561 ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน “โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชน ลดโลกร้อน” จำนวน 4 บริษัท ดังนี้
            - บริษัท บีแอลซีพี พาวเวอร์ จำกัด ให้การสนับสนุนพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแขมงคงมั่น ตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยสนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่า จำนวน 35 ไร่ กิจกรรมบำรุงแปลงปลูกพื้นที่ป่า และกิจกรรมบำรุงแปลงปลูกป่า และกิจกรรมการประเมินปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของพื้นที่ป่าชุมชน
           - บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยสนับสนุนกิจกรรมป้องกันไฟฟ้า (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับไฟฟ้า) กิจกรรมป้องกันการักษาป่า (จัดทำป้ายสื่อความหมายป้ายแนวเขต, สร้างจุดพักสายตรวจ จุดสกัด จำนวน 2 จุด) กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและการจัดทำสื่อความหมายธรรมชาติ (อบรมเยาวชนรักษ์ป่า) และกิจกรรมการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า
           - บริษัท อรัญพนา จำกัด ให้การสนับสนุนพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาวังม่าน ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและการจัดทำสื่อความหมายธรรมชาติ กิจกรรมสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า สร้างฝายชะลอน้ำ เป็นต้น
           - มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ให้การสนับสนุนพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปลูกต้นไม้เป็นแหล่งอาหารชุมชน จัดทำโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ชั่วคราว กิจกรรมสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า สร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว เป็นต้น

            ทั้งนี้ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่จะถึงนี้ อบก. กรมป่าไม้ และมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย จะจัดกิจกรรมปลูกป่าลดโลกร้อน สร้างฝายประชารัฐ และเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มีผู้บริหารและพนักงานบริษัทMitsubishi Electric ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นจิตอาสาปลูกป่า สร้างฝาย และสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชนในครั้งนี้ด้วย
 

ภาพ : อาทิตยา / ข่าว : ปริตา/จันทร์เพ็ญ / เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่