ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทช.จัดประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการทางทะเล

ทช.จัดประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการทางทะเล
ทช.จัดประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการทางทะเล
 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “One World One Ocean : New and More Value of the Sea หนึ่งโลก ทะเลเดียว องค์ความรู้สู่การเพิ่มมูลค่าทะเลไทย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18–20 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพร้อมกล่าวปาฐกถาและมอบโล่รางวัลแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานประชุม ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับผลจากการประชุมฯ ในครั้งนี้ จะนำไปสู่การสร้างประโยชน์กับทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทรอย่างมากในอนาคต เพียงเราต้องมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ท้องถิ่น เราจะทำอย่างไรให้งานวิชาการกับความรู้สึกไปด้วยกันได้ ในโอกาสนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และผศ.ดร. ธรรมศักดิ์ ยีมิน นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย รวมถึงคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากสถานศึกษา นักวิชาการที่ศึกษาวิจัยและการจัดการทรัพยากรทางทะเล นิสิต นักศึกษา และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 1,000 คน ณ ห้องประชุมบางแสน โรงแรมบางแสนเฮอร์ริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 
ในการประชุมดังกล่าวได้มีการนำเสนอผลงานด้านวิชาการต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรทางทะเล พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาและการจัดการทรัพยากรทางทะเล ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ตลอดจนการอภิปรายและเสวนาวิชาการในประเด็นที่สำคัญอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในระดับชาติและระดับโลก
 
ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้มีนักวิชาการ และสถาบันการศึกษา ส่งผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์ จำนวนทั้งหมด 153 ผลงาน ซึ่งกรม ทช. มีผลงานเด่นที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ ไส้เดือนทะเลในสกุล Fimbriosthenelais Pettibone, 1971 จากทะเลอันดามันของไทย ผลงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน และการติดตามความหลากหลาย และความชุกชุมของประชาคมปลา ในแนวปะการังเทียมเกาะพีพีเล จ.กระบี่ ผลงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
 
สำหรับการจัดงานประชุมวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญๆ คือเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชนและผู้สนใจทั่วไป ได้นำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางทะเล เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือสร้างมูลค่าใหม่ให้กับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
 
ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่