ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมหารือมาตรการในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก

ทส.ประชุมหารือมาตรการในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางในการแก้ปัญหากรณีการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่ไม่ถูกต้อง และกรณีการสำแดงเท็จในการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก 
             วันนี้ (21 มิถุนายน 2561) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการแก้ปัญหากรณีการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่ไม่ถูกต้อง และกรณีการสำแดงเท็จในการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก โดยในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกในมาตรการเร่งด่วน และมาตรการในขั้นตอนต่อไป โดยมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกซึ่งมีการนำเข้าอย่างไม่ถูกต้อง มีดังนี้
              - ระงับการอนุญาตการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ของโรงงานที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพันธกรณีอนุสัญญา บาเซล ในโควตาที่ยังเหลืออยู่
              - กรณีสำแดงเท็จการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษพลาสติก ให้ผลักดันให้มีการนำกลับโดยประเทศส่งออกอย่างเคร่งครัด  และดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
              - กรณีขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษพลาสติกที่นำเข้าถูกส่งไปยังโรงงานรับกำจัดที่ไม่ถูกต้องตามใบอนุญาต ให้ส่งกลับไปในโรงงานที่ได้รับอนุญาตหรือนำไปกำจัดให้ถูกต้อง และดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
             สำหรับมาตรการในขั้นตอนต่อไป เพื่อการแก้ไขปัญหาระยะยาวการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกฯ ได้มีการประชุมหารือในหัวข้อเบื้องต้น ดังนี้ 
            - เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาการให้อนุญาตนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์
            - กำหนดให้มีเงินประกันหากเกิดค่าเสียหายจากการสำแดงเท็จหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องจากการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก
            - กำหนดให้มีการตรวจสอบผู้ตู้คอนเทรนเนอร์ที่สำแดงเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก 100 เปอร์เซ็นต์
            - เพิ่มระบบการกำกับขนส่งทางท่าเรือไปทางโรงงานรับกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
           - เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโรงงานรับกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์
           - เพิ่มบทลงโทษกับผู้กระทำความผิด
          -  พิจารณายกเลิกการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์
           ทั้งนี้ จะมีการประชุมหารือในรายละเอียดในครั้งต่อไป
ข่าว : แก้วใจ, ภาพ : กรมควบคุมมลพิษ, เผยแพร่่ : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่