Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. โดย สผ. แถลงความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ทส. โดย สผ. แถลงความก้าวหน้าการดำเนินงาน
  วันที่ 23 มิถุนายน 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวเรื่อง ผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี 2559 ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี , การลงนามบันทึกความเข้าใจ และ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความร่วมมือเรื่องการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ ระหว่าง ไทยและออสเตรเลีย (Australia – Thailand Cooperation on National Greenhouse Gas Inventories) และการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยมีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การแถลงข่าว ณ ห้อง 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          1) ผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 14 – 26 พฤษภาคม 2559 ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
              - เป็นการปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรกของไทยในฐานะประธานกลุ่ม ๗๗ และจีน วาระปี ๒๕๕๙ ซึ่งไทยประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ประสานให้เกิดข้อเสนอร่วมของกลุ่มในการประชุมองค์กรย่อยและคณะทำงาน ให้มีความสมดุลและครอบคลุมประเด็นที่ประเทศกำลังพัฒนาให้ความสำคัญ โดยเฉพาะประเด็นการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มเติมจากประเด็นข้อมูลและการจัดทำบัญชีของการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contributions: NDCs) การเงิน การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างศักยภาพ ความโปร่งใสในการดำเนินงานและการสนับสนุน การทบทวนสถานการณ์และการดำเนินงานระดับโลก และการบังคับใช้ของความตกลงปารีส รวมถึงผลักดันให้ที่ประชุมสามารถตกลงเกี่ยวกับองค์ประกอบและข้อกำหนดของ Paris Committee on Capacity-building ซึ่งเป็นคณะกรรมการใหม่ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของภาคีประเทศกำลังพัฒนา
              - ประเทศไทย ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ซึ่งครอบคลุมการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนความเห็นนี้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ ๒๒ ณ เมืองมาร์ราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก นอกจากการเจรจาแล้ว ไทยยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กรอบ Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) ซึ่งไทยกำหนดเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานและขนส่งที่ร้อยละ ๗ – ๒๐ จากกรณีปกติ โดยในขณะนี้ไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งลงได้ร้อยละ ๑๐ จากกรณีปกติ ซึ่งบรรลุเป้าหมายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานภายใต้ Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) ที่ได้เสนอเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ในการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๒๐ – ๒๕ จากกรณีปกติ ต่อไป
          ๒) การลงนามบันทึกความเข้าใจและการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความร่วมมือเรื่องการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ ระหว่าง ไทยและออสเตรเลีย (Australia – Thailand Cooperation on National Greenhouse Gas Inventories) ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559 ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ คือ การสนับสนุนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับใช้ประกอบการจัดทำรายงานแห่งชาติ (National Communication) และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี (Biennial Update Report) ซึ่งเป็นพันธกรณีที่ประเทศไทยต้องรายงานต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจภายในประเทศเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บันทึกความเข้าใจยังครอบคลุมถึงความร่วมมือด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ การฝึกอบรม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการยกระดับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป
          3) จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล สืบเนื่องจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธาน คทช. มอบนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกิน โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คทช. กำหนด ในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เพื่อร่วมกันบริหารจัดการที่ดิน รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๙๗ พื้นที่ ๕๕ จังหวัด เนื้อที่ ๔๒๗,๐๒๑ ไร่ โดยผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนฯ ๑๐ พื้นที่ ๖ จังหวัด รวมเนื้อที่ประมาณ ๓๑,๓๙๕ ไร่ ดังนี้
              - การมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๗,๒๘๒ ไร่
              - การมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย และป่าท่าธาร จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๗,๙๒๖ ไร่
              - การมอบพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ป่าห้วยระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เนื้อที่ ๓,๒๓๙ ไร่ - การมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไผทและป่าโคกไม้งาม จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ ๑,๗๕๖ ไร่
              - การมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๓,๘๗๘ ไร่ - การมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๒,๓๐๘ ไร่
              - การมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จังหวัดนครพนม เนื้อที่ ๑,๕๒๔ ไร่
              - การมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกนาโก จังหวัดยโสธร (ผู้ว่าฯรับมอบหนังสือ) เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่
              - การมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๓,๑๘๒ ไร่
           นอกจากนี้ ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระหว่างการจัดทำ "ร่าง พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งจะกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้เป็นเอกภาพในระยะยาว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการนำเสนอร่างให้ คทช. เพื่อพิจารณา และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

แกลเลอรี่