ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดงานเสวนาพลังเยาวชนไทยกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเยาวชนไทยกับสิ่งแวดล้อม (Youth Environment Forum 2018)

ทส. จัดงานเสวนาพลังเยาวชนไทยกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเยาวชนไทยกับสิ่งแวดล้อม (Youth Environment Forum 2018)

ทส. จัดงานเสวนาพลังเยาวชนไทยกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเยาวชนไทยกับสิ่งแวดล้อม (Youth Environment Forum 2018)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงานเสวนาพลังเยาวชนไทยกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการเยาวชนไทยกับสิ่งแวดล้อม (Youth Environment Forum 2018) เพื่อระดมความคิดเห็นเยาวชนเกี่ยวกับผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และร่วมศึกษาแนวทาง มุมมองของเยาวชนในประเด็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และเข้ามามีบทบาทในการคิด สร้างสรรค์ และพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลกไกด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่สามารถดำเนินงานได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงในอนาคตต่อไป โดยโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ มีนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

โดยในวันนี้ (26 มิถุนายน 2561) เวลา 13.30 น. มีการจัดเสวนา "พลังเยาวชนไทยกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" โดยผู้แทนผู้แทนนิสิต นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) ได้เข้าร่วมชมการเสวนาดังกล่าว และได้กล่าวชื่นชมการนำเสนอ ให้โอวาทพร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติแก่เยาวชน นิสิต นักศึกษา และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก

ภาพ ข่าว และเผยแพร่: อาทิตยา/ระพีพัฒน์

แกลเลอรี่