ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“การประชุมเพื่อทบทวนความเห็นตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณี ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....”

“การประชุมเพื่อทบทวนความเห็นตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณี ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....”

“การประชุมเพื่อทบทวนความเห็นตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณี ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐:๓๐ น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนความเห็นตามข้องสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณี ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธาน ร่วมด้วยผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... นี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบและรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรองแล้ว โดยที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นสำคัญรายมาตราดังนี้ 
🎋 กองทุนสิ่งแวดล้อม
🎋 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
🎋 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
🎋 เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ที่ต้องสอดรับกับการกำหนดเขตควบคุมมลพิษ
โดย ปกท.ทส. ได้เน้นย้ำให้แต่ละหน่วยงานเร่งประชุมปรึกษาเป็นการภายในเกี่ยวกับประเด็นที่มีข้อขัดข้องและยังไม่ได้ข้อสรุป เพื่อให้แต่ละหน่วยงานรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นที่เป็นที่ยุติในแต่ละประเด็น และจะได้จัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนความเห็นในคราวต่อไป

ข่าว: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่