ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"การปรับปรุง ม. ๗ พรบ. ป่าไม้ ๒๔๘๔ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑”

"การปรับปรุง ม. ๗ พรบ. ป่าไม้ ๒๔๘๔ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑”
"การปรับปรุง ม. ๗ พรบ. ป่าไม้ ๒๔๘๔ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑”
 
วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘:๔๕ น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณา กรณี ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้เข้าร่วมชี้แจง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กองกฎหมาย สป.ทส. เป็นฝ่ายเลขานุการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเจ้าร่วมพิจารณาให้ความเห็น โดยร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขกฎหมายป่าไม้ (พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่ประชาชนประสบปัญหาความยุ่งยากในการตัดและเคลื่อนย้ายไม้ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน เนื่องจากขั้นตอนต่าง ๆ มีความซับซ้อนและยุ่งยาก จนทำให้ประชาชนจำนวนมากมีอุปสรรคในการปลูกไม้ไว้ใช้สอยหรือเพื่อการค้า จึงควรแก้ไขให้ไม้ทุกชนิดในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม การทำไม้ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่อีกต่อไป แต่เป็นมาตรการสมัครใจในการรับรองเพื่อการค้า อันจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจจากการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ คือ
 
🌳 นิยามของคำว่า “ทำไม้” ตามมาตรา ๔ (๕) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๑/๒๕๕๙
🌳 การยกเลิกมาตรา ๗ เดิม และแก้ไขให้ไม้ทุกชนิดในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม
🌳 ความซ้ำซ้อนกันของกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบกับหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตให้กรมป่าไม้พิจารณาเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ว่ามีผลเป็นการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม่ รวมถึงการเพิ่มประเด็นบทรักษาการในร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ความซ้ำซ้อนกับ พรบ. สวนป่า รวมถึงผลกระทบของการแก้ไขกฎหมายที่จะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมป่าไม้รับประเด็นไปเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป รวมทั้งการวิเคราะห์ประเด็นจากการรับฟังความเห็น
 
ข่าว: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา
 

แกลเลอรี่