ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมสมัชชา​กองทุนสิ่งแวดล้อม​โลก​ ครั้งที่​ 6​ (6th Global Environment Facility (GEF) Assembly) ที่​ เมืองดานัง​ เวียดนาม​

การประชุมสมัชชา​กองทุนสิ่งแวดล้อม​โลก​ ครั้งที่​ 6​ (6th Global Environment Facility (GEF) Assembly) ที่​ เมืองดานัง​ เวียดนาม​

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและทำหน้าที่เป็น GEF และ OFP ประเทศไทย รวมถึง Alternate Council ผู้แทนกลุ่มเอเชียตะวันออก พร้อมผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ ในฐานะ GEP PFP ของประเทศไทย และผู้แทนจากกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ GEF OFP เข้าร่วมการประชุมสมัชชา​กองทุนสิ่งแวดล้อม​โลก​ ครั้งที่​ 6​ (The 6th Global Environment Facility (GEF) Assembly) ที่​เมืองดานัง​ ประเทศเวียดนาม​ ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ของสมาชิกกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก จำนวน 183 ประเทศ ที่มีการประชุมทุกๆ 3-5 ปี เพื่อทบทวนและประเมินนโยบาย ผลการดำเนินงานและสมาิกภาพของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก นอกจากนี้ ยังมีการประชุมโต๊ะกลมคู่ขนาน 14 กลุ่ม เพื่อหารือความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในสาขาต่างๆ และการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือ โดยที่ประชุมให้การรับรอง GEF-7 Replenishment (พ.ศ. 2561- 2564) ซึ่งมีประเทศผู้บริจาคเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกเป็นเงินประมาณ 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ GEF ยังคงให้การสนับสนุนสาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการความสเื่อมโทรมของที่ดิน การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย และการจัดการน่านน้ำสากล รวมทั้งเพิ่มการสนับสนุน Impact Programme ทั้งนี้ ในรอบ GEF-7 ประเทศไทยได้รับการจัดสรรเป็นเงินจำนวน 18.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นายวิจารย์  สิมาฉายา ได้กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับความคืบหน้าของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับผู้ประกอบการ และภาคส่วนต่างๆ ในการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและพาชนะบรรจุโฟม รวมทั้ง ได้ริเริ่มโครงการ "ความร่งมมือภาครัฐเอกชนเพื่อการจัดการพลาสติกและของเสียอย่างยั่งยืน" และโครงการ "เปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน" เพื่อแก้ปัญหาขยะและพลาสติกทางทะเลในอีก 5 ปีข้างหน้า และยังกล่าวถึงนโยบายการปฏิรูปประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นอกจากนี้ประเทศไทยยินดีกับความสำเร็จของการเจรจา GEF-7 Replenishment และขอให้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการดำเนินโครงการด้วยวิธีที่คุ้มค่ามากขึ้น และหลักการ "Thinkink globally, acting locally" ให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น ประเทศไทยยังคงสนับสนุนโครงการ Small Grant Projects (SGP) ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีในหลายๆ ประเทศ

ในระหว่างการประชุม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้ร่วมหารือกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) และหน่วยงาน Conservation International ซึ่งเป็น NGO ที่สนใจการดำเนินงานด้านความหลากหลายทาชีวภาพในลุ่มแม่น้ำโขง และแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อรับทราบทิศทางการดำเนินงานขององค์กรดังกล่าว

6th Global Environment Facility (GEF) Assembly | 27-28 June, 2018, Da Nang, Vietnam

During 27-28 June, 2018, the 6th GEF Assembly is held at the Furama International Conference Center, Da Nang, Vietnam, in order to review the policies and evaluate the GEF’s operation, along with its mechanism in addressing environmental challenges —climate change, plastic waste pollution, lost of biodiversity and other relevant natural degradation/disasters. The governing body of GEF is composed of 183 member countries, and there is a meeting at the ministerial/ high-level every four years.

Thailand has been one of its member, and put an effort into managing GEF funding efficiently by the GEF National Steering Committee, consisting of representatives of government, private and community sectors with economic, social, natural resource and environmental expertise.

On 27 June, 2018, Dr. Wijarn Simachaya, Permanent Secretary of the Ministry of Natural Resources and Environment, as Head of Thai Delegation, has attended the meeting and delivered the statement, regarding Thailand’ progress in solving those environmental challenges via GEF’s process, as well as the country reform and policies which support Sustainable Development Goals (SDGs). Besides, there are other delegates from many different organisations, working on tackling environmental problems, taking part in interactive round-tables.

ภาพและข่าว: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กองการต่างประเทศ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่