ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กรมป่าไม้ และ อบก. แถลงข่าวการจัดประชุมระดับภูมิภาค CLMTV ชูธงสร้าง “ผืนป่าอาเซียน”

กรมป่าไม้ และ อบก. แถลงข่าวการจัดประชุมระดับภูมิภาค CLMTV ชูธงสร้าง “ผืนป่าอาเซียน”

กรมป่าไม้ และ อบก. แถลงข่าวการจัดประชุมระดับภูมิภาค CLMTV ชูธงสร้าง “ผืนป่าอาเซียน”

 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับ องค์การบริหารจัดก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. แถลงข่าวการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค ว่าด้วยความร่วมมือของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMTV เพื่อผืนป่าอาเซียน (Regional Workshop on CLMTV Forest Partnership Dialogue) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ

          การจัดการประชุมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และร่วมสนับสนุนโดยบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับบริหารด้านป่าไม้ในกลุ่มประเทศ CLMTV อันได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งมีอาณาเขตของประเทศเชื่อมติดต่อกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMTV ในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการดูแลรักษาป่าและการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ความสำเร็จในการบริหารจัดการป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMTV เพื่อดูแลผืนป่าอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพบุคคลากรด้านป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นอันดีของกลุ่ม CLMTV ในการประสานความร่วมมืออันแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค เพื่อสร้างและรักษา "ผืนป่าอาเซียน” ผืนป่าขนาดใหญ่ของโลก ให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดใหญ่ ซึ่งนับเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนและทำหน้าที่เป็น "ปอดของอาเซียน” อีกทั้งยังเป็น "แหล่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ในขณะที่หลายประเทศของโลกเผชิญกับวิกฤตการณ์ขาดแคลนอาหาร อันสืบเนื่องมาจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน
          การแถลงข่าวดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายประลอง ดำรงไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นผู้ให้ข้อมูลในการแถลงข่าว พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่