ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ยกระดับความโปร่งใส จัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 1

ทส.ยกระดับความโปร่งใส จัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 1

ทส.ยกระดับความโปร่งใส จัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 1

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกระดับความโปร่งใส จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่น 1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้บริหาร มีความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้แลกประสบการณ์ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริหารงานอันจะนำไปสู่องค์กรแห่งความโปร่งใส
             การจัดฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน 2561 มีผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 คน การฝึกอบรมฯ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
            ช่วงที่ 1 การปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561 ณ วัดมกุฏคีรีวัน จังหวัดนครราชสีมา (จำนวน 3 วัน 2 คืน)
            ช่วงที่ 2 การฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
             ทั้งนี้ ในวันนี้ (29 มิถุนายน 2561) นายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานปิดการฝึกอบรมฯ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมวิภาวดี c โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ข่าว,ภาพ,เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ,ระพีพัฒน์

แกลเลอรี่