ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. โดย ออป. แถลงผลการดำเนินงาน ‘การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน’ วางยุทธศาสตร์ 2 แนวทาง พัฒนาธุรกิจป่าไม้สู่ AEC – เล็งเป้า ‘ทุกสวนป่าเศรษฐกิจ’ ต้องผ่านมาตรฐานสากล ...

ทส. โดย ออป. แถลงผลการดำเนินงาน ‘การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน’ วางยุทธศาสตร์ 2 แนวทาง พัฒนาธุรกิจป่าไม้สู่ AEC – เล็งเป้า ‘ทุกสวนป่าเศรษฐกิจ’ ต้องผ่านมาตรฐานสากล ...

 

ทส. โดย ออป. แถลงผลการดำเนินงาน ‘การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน’ วางยุทธศาสตร์ 2 แนวทาง พัฒนาธุรกิจป่าไม้สู่ AEC – เล็งเป้า ‘ทุกสวนป่าเศรษฐกิจ’ ต้องผ่านมาตรฐานสากล 

วันนี้ (7 กรกฎาคม 2559) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แถลงผลการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เกี่ยวกับโครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             โดยในการดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว อ.อ.ป. ได้มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจป่าไม้ของประเทศไทยให้สามารถเป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (FSC) และตามแผนการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ดังนี้ 
             1) การเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Sustainable Forest Management หรือ SFM) ได้นำหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล (FSC) มาใช้บริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ จำนวน 344,932.97 ไร่ ส่วนในพื้นที่สวนป่าที่เหลือนั้น ใช้ระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานของ อ.อ.ป. โดยยึดหลักการและแนวทางเดียวกับมาตรฐานสากล (FSC) เพื่อตระหนักและเตรียมความพร้อมในการจัดการป่าไม้ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ได้แก่ ชุมชนผู้ปลูกป่ารายย่อย ผู้ค้ารายย่อย และผู้ประกอบการภาคเอกชน ให้สามารถแข่งขันในธุรกิจป่าไม้ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2559 นี้ สำหรับพื้นที่สวนป่าที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (FSC) จะเร่งดำเนินการให้ได้การรับรองตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล FSC ครบทุกสวนป่าต่อไปในอนาคต โดยในการดำเนินการดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน มีสวนป่าภาครัฐและเอกชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล (FSC) แล้วมีจำนวน 24 สวนป่า แบ่งเป็นสวนป่าภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้ 
                 - สวนป่าภาครัฐ จำนวน 19 สวนป่า รวมเนื้อที่ จำนวน 228,654 ไร่ ประกอบด้วย สวนป่าแม่แจ่ม สวนป่าแม่หอพระ สวนป่าแม่จาง สวนป่าแม่สรอย สวนป่าแม่สิน-แม่สูง สวนป่าศรีสัชนาลัย สวนป่าเขากระยาง สวนป่าไทรโยค 1 สวนป่าไทรโยค 2 สวนป่าเกริงกระเวีย สวนป่าแม่ลี้ สวนป่าแม่เมาะ สวนป่าแม่แฮด สวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย สวนป่านครน่านสวนป่าท่าปลา สวนป่าทองผาภูมิ สวนป่า- กาญจนดิษฐ์ และสวนป่าคลองท่อม 
                 - สวนป่าภาคเอกชน จำนวน 5 สวนป่า รวมเนื้อที่ จำนวน 6,634.49 ไร่ ประกอบด้วย สวนป่าสหโคเจนกรีน จำกัด สวนป่าโรงเลื่อยจักรท่าเสา สวนป่านายลิขิต วรศิริ สวนป่าพนาฝัน และสวนป่าบริษัท ถาวรลำปาง จำกัด 
                 สำหรับการดำเนินการต่อไป มีเป้าหมายดำเนินงานภายใต้กิจกรรมฯ นี้ ในพื้นที่สวนป่าภาครัฐและภาคเอกชน เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 35 สวนป่า ภายในปี 2560 – 2562
                 2) การจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody หรือ CoC) ได้ดำเนินจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ หรือ CoC เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ สร้างศักยภาพในการแข่งขันในตลาดสินค้าไม้ ถูกกฎหมาย ทำให้เกิดกระบวนการควบคุมติด ตามการเคลื่อนย้ายและตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าไม้ได้ ตลอดจนลดการทำลายป่าไม้ธรรมชาติ มาตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน มีโรงงานอุตสาหกรรมไม้ของภาครัฐและเอกชน ผ่านการรับรองมาตรฐาน CoC เรียบร้อยแล้ว จำนวน 10 โรงงาน ประกอบด้วย บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด หจก.วิจิตรปาเก้ , หจก. โรงเลื่อยจักรท่าเสา, ศูนย์ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้ร้องกวาง, โรงเลื่อยแม่เมาะ, โรงเลื่อยไม้สักและผลิตภัณฑ์บางโพ , บริษัท โตเกียวพาราวู๊ด (1986) จำกัด , บริษัท ถาวรลำปาง จำกัด , บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท เฮงชัยวู๊ด อิมเอ็กซ์พอร์ต จำกัด 
               ทั้งนี้ อ.อ.ป. คาดว่าจะจัด "พิธีรับมอบใบรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้” ให้กับสวนป่าและโรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นตัวอย่างและโครงการต้นแบบแก่ภาครัฐและเอกชน ขึ้นในเดือนสิงหาคม 2559 

แกลเลอรี่