Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมและแสดงเจตจำนง “เครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม”

การประชุมและแสดงเจตจำนง “เครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม”

การประชุมและแสดงเจตจำนง “เครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม”

วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ ได้จัดการประชุม “เครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องแคทลียา ๒ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมด้วยรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสมชัย มาเสถียร) อธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์ วชิระ เพ็งจันทร์) อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ) ผู้บริหาร ผู้แทนเครือข่าย จากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ๑๔ แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ การประปานครหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด โดยโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ” พร้อมร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงและแสดงเจตจำนงความร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้วย

ภาพและข่าว: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่