ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF จังหวัดระยอง

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF จังหวัดระยอง

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF จังหวัดระยอง

วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF (Refuse-Derived Fuel) จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือประชารัฐขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) และคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมลงพื้นที่ด้วย

จังหวัดระยองได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะ โดยยึดตามแนวทางประชารัฐ ได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัทเอกชนในจังหวัด ซึ่งจังหวัดระยองได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารศูนย์กำจัดขยะ ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัทเอกชน ร่วมนำเสนอและรับฟังนโยบายการบริหารจัดการขยะจากนายกรัฐมนตรี โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้นำเสนอการบริหารจัดการ “โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรจังหวัดระยอง” อีกทั้งนำเสนอ “โครงการแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า จังหวัดระยอง” โดยกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริการจัดการขยะของจังหวัดระยองในภาพรวม ทั้งการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ การจัดทำแผนการบริหารจัดการศูนย์ฯ ในระยะยาว และยุทธศาสตร์ชาติ 6 ข้อ ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

เผยแพร่: อาทิตยา

 

แกลเลอรี่