Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. จัดการประชุมเร่งรัด และแก้ไขปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ... จัดที่ดินให้ผู้ยากไร้

ทส. จัดการประชุมเร่งรัด และแก้ไขปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ... จัดที่ดินให้ผู้ยากไร้

ทส. จัดการประชุมเร่งรัด และแก้ไขปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ... จัดที่ดินให้ผู้ยากไร้

วันนี้ (๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๓๐ น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดการประชุมเร่งรัด และแก้ไขปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมป่าไม้ กองตรวจราชการ/กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดฯ และผู้อำนวยการ/ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่มี คทช. โดยมีประเด็นของการประชุมฯ ได้แก่

กระบวนการ และการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน/ คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน/ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)

- พื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้

- ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการและจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ที่ดินราชพัสดุ

- การปรับบทบาทของหน่วนงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแนวทางฯ

ภาพและข่าว: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่