ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อความร่วมมือตามกลไกการชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services : PES)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อความร่วมมือตามกลไกการชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services : PES)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อความร่วมมือตามกลไกการชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services : PES)

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อความร่วมมือตามกลไกการชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services : PES) ภายใต้โครงการ บริหารจัดการป่าไม้ในลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนฐานชุมชนโดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ หรือ Integrated Community-Based Forest and Catchment Management through an Ecosystem Services Approach (CBFCM) จัด ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
                การลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นการลงนามเพื่อเริ่มต้นการสนับสนุนการทำงานระหว่างชุมชนผู้ดูแลระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแผนปฏิบัติการทำฝายชะลอน้ำและฟื้นฟูป่า โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการประปาส่วนภูมิภาค กปภ.เขต 9 ภายใต้โครงการความร่วมมือรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริมเป็นหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สาร่วมกับชุมชน โดยได้มีการทำฝายชะลอน้ำร่วมกัน บริเวณห้วยน้ำอุ่น บ้านแม่ในพัฒนา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
              ลุ่มน้ำแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในสี่ของพื้นที่ลุ่มน้ำนำร่อง ภายใต้โครงการ CBFCM เพื่อมุ่งผลักดันและหนุนเสริมการนำกลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศไปใช้เป็นแรงจูงใจในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืนของทุกภาคส่วน ทั้งผู้ใช้ประโยชน์และผู้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

แกลเลอรี่