ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

 

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

     นางสาวอาระยา นันทะโพธิเดช รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมควลคุมมลพิษ และสำนักงานปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 27 (27th Meeting of ASEAN Senior Officials on Environment : ASOEN) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2559 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

           ที่ประชุมรับรองประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
          1) การจัดทำแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13 
          2) การจัดทำแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อแถลงต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 22 โดยจะมีการเสนอแถลงการณ์ทั้งสองฉบับให้ผู้นำอาเซียนให้การับรองระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 28 (28th AESAN Summit) ในเดือนกันยายน 2559 ณ กรุงเวียนจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
          3) การจับทะเบียนอุทยานแห่งชาติ Bai Tu Long ของสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม เป็นอุทยานมรดกอาเซียน (ASEAN Heritage Parks : AHP) นอกจากนี้ ประเทศไทยโดยกรมควบคุมมลพิษ ยังได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอีกสมัยต่อไป ในระหว่างปี พ.ศ.2560 - 2562

แกลเลอรี่