ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดโครงการศึกษาดูงานด้านนิรภัยการบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับมาตรฐานนิรภัยของกองการบินสู่สากล

ทส. จัดโครงการศึกษาดูงานด้านนิรภัยการบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับมาตรฐานนิรภัยของกองการบินสู่สากล

ทส. จัดโครงการศึกษาดูงานด้านนิรภัยการบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับมาตรฐานนิรภัยของกองการบินสู่สากล

กองการบิน สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการศึกษาดูงานด้านนิรภัย การบิน ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกระดับมาตรฐานนิรภัยการบิน ของหน่วยงาน ให้การปฏิบัติการบินของหน่วยงานมีความปลอดภัย ถูกต้อง ตามหลักของนิรภัยการบิน

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยภายหลังการเปิดโครงการศึกษาดูงานด้านนิรภัยการบินว่า การสงวนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภารกิจหลัก ที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ทุกสภาพพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทุรกันดาร อากาศยานจึงมีบทบาทสาคัญและเพื่อให้การบริหารจัดการอากาศยาน ในภารกิจสาคัญเร่งด่วนมีความรวดเร็ว ปลอดภัย ทส. จึงได้ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามกฎนิรภัยการบิน ก่อนนาอากาศยานไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรด้านการบินและทรัพย์สินของทางราชการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้านการบินตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของหลักนิรภัยการบิน จึงจัดให้มีโครงการศึกษาดูงานด้านนิรภัยการบินขึ้น ภายหลังจากที่ ทส. โดยกองการบินได้ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันดาเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสร้างความชุ่มชื้นและเพิ่มพื้นที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้าลาธาร ตลอดจนแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบินให้มีประสิทธิภาพ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นหน่วยงานที่ใช้อากาศยานในการปฏิบัติภารกิจ และเป็นตัวอย่าง ของการดาเนินกิจการด้านนิรภัยที่เป็นระบบ ภายใต้คณะกรรมการจัดทามาตรฐานการบิน โดยมีการจัดทาคู่มือ การดาเนินกรรมด้านนิรภัยการบิน ที่อ้างอิงตามกฎการบินสากลขององค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ตลอดจนระเบียบงานด้านนิรภัยการบินของเหล่าทัพต่าง ๆ เช่น ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยนิรภัยการบิน พ.ศ. 2549 ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยนิรภัยการบิน พ.ศ. 2552 รวมทั้งในระเบียบกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ว่าด้วย การบิน ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานโครงการฯ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองการบิน ในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดี ที่หน่วยงานจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนิรภัยการบินร่วมกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการบิน ให้มีความปลอดภัย ถูกต้องตามหลักของนิรภัยการบินเทียบเท่าสากล

นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้อานวยการกองการบิน กล่าวว่า การจัดโครงการศึกษาดูงานด้านนิรภัยการบิน ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ส่วนกลาง) สนามบินคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และสนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนนิรภัยการบินและสารสนเทศการบิน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานด้านการบินที่เกี่ยวข้อง ของกองการบิน จานวนกว่า 30 คน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ หลักนิรภัยการบิน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

ข่าว: กองการบิน, ภาพและเผยแพร่: อาทิตยา/ธนชัย

แกลเลอรี่