ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทช.ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2

ทช.ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2

ทช.ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2561 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561  โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯเป็นผู้ดำเนินการตามวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้แทนทั้งจากภาครัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งนักวิชาการและภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาถึงประเด็นที่สำคัญๆ อาทิ การออกกฎกระทรวงกำหนดให้หมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ... ตามมาตรา 20 การออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่อำเภอปะเหลียน อำเภอหาดสำราญ อำเภอย่านตาขาว อำเภอกันตัง และอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พ.ศ. ... ตามมาตรา 20 รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และการแก้ไขคำสั่งคณะอนุกรรมการในคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น
ในโอกาสเดียวกันนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” และข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล และมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่หัวหน้าส่วนราชการภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมจำนวนทั้งหมด 54 ท่าน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งใช้ประดับเครื่องแบบหรือชุดสุภาพ บริเวณหน้าอกด้านขวา โดยเครื่องหมายดังกล่าวได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เผยแพร่: อาทิตยา