ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดประชุมด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสัตว์ป่า เน้นสร้าง ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแก่ประชาชน พร้อมสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ในทุกพื้นที่ "

"อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดประชุมด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสัตว์ป่า เน้นสร้าง ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแก่ประชาชน พร้อมสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ในทุกพื้นที่ "

"อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดประชุมด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสัตว์ป่า เน้นสร้าง ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแก่ประชาชน พร้อมสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ในทุกพื้นที่ "

 

 

     วันที่ 21 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยมีนายอดิศร นุชดำรงค์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ นางเตือนใจ นุชดำรงค์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) และผู้อำนวยการ หัวหน้า และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสัตว์ป่า เข้าร่วมประชุม จำนวน 260 คน ณ โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก
        นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีภารกิจงานด้านบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่า เพื่อความสมดุลภายในระบบนิเวศ แต่ปัจจุบันมีปัจจัยคุกคามต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกพื้นที่ การลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่า ซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องพัฒนาในด้านต่างๆให้พร้อมเพื่อตอบรับกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งด้านกฎหมายที่มีความจำเป็นอย่างมากที่เจ้าหน้าที่ต้องเรียนรู้เพื่อนำไปชี้แจงให้ประชาชนทราบว่าการกระทำใดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ให้มีการบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว แต่เจ้าหน้าต้องชี้แจงทำความเข้าใจ และให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย และต้องมีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการสอดส่อง ดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพ 
       นอกจากนี้ตามนโยบายด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมอบให้ผู้ปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าจะต้องมีการศึกษาจำนวนประชากรสัตว์ป่าให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยจะนำไปสู่การวางแผนและควบคุมปริมาณแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร เป็นฐานข้อมูลตามยุทธศาสตร์ 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาการลาดตระเวนเชิงคุณภาพให้เข้าใจอย่างแท้จริง เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด งานด้านศึกษาวิจัยก็ต้องทำควบคู่กันไป การอนุญาตด้านสัตว์ป่า ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด การเพาะเลี้ยงและการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ต้องพัฒนาสถานที่เพาะเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิชาการ มีมาตรการการดูแลสัตว์ป่าของกลางอย่างเหมาะสมและปลอดภัย การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ต้องพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม และมีการบริหารจัดการที่ดี มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจเพื่อไม่ให้เกิดการล่าสัตว์ป่า ด้านการส่งเสริมเผยแพร่และการมีส่วนร่วม ต้องมีการสร้างเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้น

แกลเลอรี่