ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

ทส. กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

ทส. กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” 

จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษและสถาบันพลาสติกพบว่า ปัจจุบันมีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในประเทศไทยจำนวน 45,000 ล้านใบต่อปี โดยตลาดสดเทศบาลและเอกชน มีการใช้ถุงพลาสติกจำนวน 18,000 ล้านใบ คิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณการใช้ถุงพลาสติกทั่วประเทศ ดังนั้นตลาดสดจึงเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ต้องดำเนินการรณรงค์ สร้างความเข้าใจกับผู้ค้าและประชาชนในการลดการใช้ถุงพลาสติก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัด กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมในตลาดสดทั่วประเทศ โดยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ซึ่งขับเคลื่อนผ่านกลไกการทำงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายที่จะลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสดลง ร้อยละ 20 หรือ 3,600 ล้านใบ และลดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในตลาดสดลดลง ร้อยละ 10 ภายในปี 2562 ซึ่งกำหนดเริ่มพร้อมกันใน 7,000 ตลาดสดทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 และในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการลงพื้นที่รณรงค์เริ่มต้น ณ ตลาดสดเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้กําลังใจพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมรณรงค์ทําความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอื่นๆ

ภาพและข่าว: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่