ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.โดย คพ.ประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทส.โดย คพ.ประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทส.โดย คพ.ประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

             วันที่ 26 สิงหาคม 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ จัดประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ประเภท ประกอบด้วย ยางรถยนต์ สถานประกอบการซ่อมยานพาหนะ แฟ้มกระดาษ และซองเอกสาร ที่คณะอนุกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบแล้ว ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษเพื่อให้ความเห็นชอบในลำดับต่อ
                  การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นกลไกทางการตลาดให้ภาคเอกชนผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาครัฐและขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และมหาชนต่อไป โดยภายในงานมีนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
                สำหรับหัวข้อในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย
                1) การจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการจัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม , การขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
               2) ร่างเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กลุ่มสินค้าและบริการประเภทยานยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง) ประเภทสถานประกอบกิจการซ่อมยานพาหนะ 
               3) ร่างเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กลุ่มสินค้าและบริการประเภทยานยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง) ประเภทยางรถยนต์
               4) ร่างเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กลุ่มสินค้าและบริการประเภทกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ) ประเภทแฟ้มกระดาษ 
               5) ร่างเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กลุ่มสินค้าและบริการประเภทกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ) ประเภทซองเอกสาร

แกลเลอรี่