ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดพิธีมอบรางวัลความสำเร็จการจัดการขยะต้นทางอย่างยั่งยืน จ.บึงกาฬ

ทส. จัดพิธีมอบรางวัลความสำเร็จการจัดการขยะต้นทางอย่างยั่งยืน จ.บึงกาฬ

ทส. จัดพิธีมอบรางวัลความสำเร็จการจัดการขยะต้นทางอย่างยั่งยืน จ.บึงกาฬ

 

      วันที่ 31 สิงหาคม 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทาง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยให้ทุกจังหวัด ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ได้จัดพิธีมอบรางวัลความสำเร็จการจัดการขยะต้นทางอย่างยั่งยืนของจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 อปท. 1 ชุมชน น่าอยู่ ลดขยะ ลดโลกร้อน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 115 รางวัล ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน แกนนำชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันจัดการขยะต้นทางตั้งแต่ครัวเรือน จนทำให้จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย ที่มีการจัดการขยะต้นทางตั้งแต่ครัวเรือนครบทุก อปท.และครบทุกหมู่บ้านและมีทิศทางการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในรูปแบบประชารัฐตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนดไว้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ การมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและตอบแทนในความเสียสละในการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนจนเกิดผลสำเร็จสนองต่อนโยบาย/แนวทางจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของ คสช.และรัฐบาล
                 สำหรับผลความสำเร็จจากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้มียอดขายขยะสะสมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบันเป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท สามารถลดปริมาณขยะได้กว่า 8 พันตัน มีการจัดตั้งสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกครัวเรือนเมื่อเสียชีวิตเป็นเงินสวัสดิการฌาปนากิจสงเคราะห์หมุนเวียน กว่า 18 ล้านบาท ทั้งนี้ ในพิธีดังกล่าว นายฉลอง ของเดิม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ในโอกาสนี้ด้วย

แกลเลอรี่