Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ไทยลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับจีน เพื่อร่วมมือกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ไทยลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับจีน เพื่อร่วมมือกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

 

ไทยลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับจีน เพื่อร่วมมือกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

           วันที่ 1 กันยายน 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรน้ำ แถลงข่าวไทยลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับจีน เพื่อร่วมมือกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ณ ห้อง 301 อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยมี นายนิรุติ คูณผล รองโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าว

 
          ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำและคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรน้ำแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในสาขาทรัพยากรน้ำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย โดยคาดหวังในการขยายความร่วมมือในการใช้และการพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน รวม 7 ด้าน ได้แก่
          1) การพัฒนายุทธศาสตร์ นโยบายและการวางแผนทรัพยากรน้ำ
          2) การบริหารจัดการ การอนุรักษ์และการพิทักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
          3) การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อการบรรเทาภัยพิบัติจากการเกิดน้ำท่วมและน้ำแล้ง
          4) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางอุทกวิทยา
          5) การเสริมสร้างขีดความสามารถแก่ผู้จัดการและนักวิชาการด้านทรัพยากรน้ำ
          6) การประสานงานทางวิชาการและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านน้ำระหว่างประเทศ
          7) การฝึกอบรมทางวิชาการและการใช้องค์ความรู้ในสาขาทรัพยากรน้ำที่มีความสนใจร่วมกัน
 
          สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับภายหลังการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ มีดังนี้
          - เสริมสร้างศักยภาพสำหรับความร่วมมือทวิภาคีด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และเศรษฐกิจในสาขาทรัพยากรน้ำ ทำให้เกิดความเสมอภาคในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์กับประเทศในภาพรวมต่อไป
          - สร้างความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีน เป็นการกระชับและพัฒนาความร่วมมือในสาขาทรัพยากรน้ำซึ่งเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในภาพรวม
          - เป็นกรอบแนวทางสำหรับเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรฝ่ายไทยในการบริหารจัดการ บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการข้อมูลด้านน้ำซึ่งเกิดประโยชน์ร่วมกันภายใต้ขอบเขตความร่วมมือ
          - ภายหลังการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรน้ำขึ้น ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาวิจัย การจัดฝึกอบรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยี รวมถึงความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆ ภายใต้ภารกิจของหน่วยงานต่อไป อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการปล่อยน้ำจากประเทศจีน

แกลเลอรี่