ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยังยืน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยังยืน

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยังยืน

 

         กระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน” เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และกำหนดร่างยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

           ในการประชุมดังกล่าว นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) และแนวทางการดำเนินงาน แก่หน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ทั้งนี้ สำหรับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 เป้าหมาย ดังนี้           
             เป้าหมายที่ 1. การรักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เป็น ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
            เป้าหมายที่ 2. สร้างความมั่นคง และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในพื้นที่จังหวัดและภาคให้มีประสิทธิภาพ
            เป้าหมายที่ 3. สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล
            เป้าหมายที่ 4. เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ 76 จังหวัด
            เป้าหมายที่ 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง
            เป้าหมายที่ 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อเป็นศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

แกลเลอรี่