ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ"

"ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ"

"ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ"

วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากน้ำ โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ กรณี กรมทรัพยากรน้ำสั่งยกเลิกปรับปรุงแหล่งน้ำ 395 แหล่ง สอบอีก 1,689 แห่ง และโครงการระบบเตือนภัยสอบพบทุจริต 10 ราย นั้น ว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำ ขอเรียนความจริงที่ได้ดำเนินการมาถึงปัจจุบันเพื่อประกอบการนำเสนอข่าวที่ถูกต้อง ดังนี้
               1) โครงการที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แจ้งว่าพบข้อผิดพลาดในการดำเนินงานนั้น คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน 395 โครงการ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กให้กระจายทั่วถึงยังชุมชนที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และดำเนินการได้ทันทีเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้างอย่างรวดเร็ว
              2) โครงการดังกล่าวทั้งหมดยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงไม่มีการทุจริตแต่อย่างใด 
              3) กรมทรัพยากน้ำ ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และดำเนินการตามระเบียบวินัยทุกประการ เพื่อตรวจสอบความจริงทั้งปวงให้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม และตามเจตนารมณ์ของผู้บริหารทุกระดับ 
              4) ผลการสืบสวนในเบื้องต้นพบว่ามี 355 โครงการ ยังทำสัญญาไม่ครบถ้วนและโครงการได้ดำเนินการไปก่อนโดยไม่ถูกต้อง กรมทรัพยากรน้ำจึงได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินการ 355 โครงการดังกล่าว 
               5) สำหรับ 40 โครงการ ที่ทำสัญญาถูกต้องและกำลังดำเนินการอยู่นั้น อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบ 
               6) ส่วนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศอีก 1,211 โครงการ หรือ ร้อยละ 75 นั้น กรมทรัพยากรน้ำ ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทุกขั้นตอน มีหลายโครงการที่งานได้เสร็จสมบูรณ์และประชาชนได้ใช้ประโยชน์แล้ว 
              7) ผลการสืบสวนนั้น กรมทรัพยากรน้ำ ได้รายงานต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกขั้นตอน หากผลเป็นที่ยุติประการใดกรมพร้อมที่จะเปิดเผยให้ทราบต่อไป 
              8) สำหรับโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้านั้น อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการระดับกระทรวงและยังไม่ได้สั่งลงโทษผู้ใดกรมพร้อมที่จะเปิดเผยให้ทราบต่อไปด้วยเช่นกัน 
              ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำ ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสำคัญกับการนำเสนอข่าวสารด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งจะช่วยให้สังคมเกิดการรับรู้และความเข้าใจอันดี อันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 
               ในการนี้ ขอเชิญชวนให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ ในการพิทักษ์ระบบคุณธรรมและส่งเสริมคนดีให้มีขวัญกำลังใจในการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างต่อเนื่องและปกป้องมิให้บุคคลากรทั้งองค์กรต้องเสียกำลังใจจากข่าวสารที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดยที่ผ่านมากรมทรัพยากรน้ำ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณแสดงถึงความยึดมั่นบนหลักคุณธรรม ความโปร่งใส และบริการที่ดีเสมอมา อาทิ ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใส จาก ป.ป.ช. ประกาศเกียรติคุณมาตรฐานความโปร่งใส จาก ก.พ. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติด้านการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม จาก ก.พ.ร. เป็นต้น

แกลเลอรี่