ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

อ.ส.พ. จัดกิจกรรม พฤกษา พาเพลิน ร่วมโครงการ “ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน”

อ.ส.พ. จัดกิจกรรม พฤกษา พาเพลิน ร่วมโครงการ “ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน”

อ.ส.พ. จัดกิจกรรม พฤกษา พาเพลิน ร่วมโครงการ “ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน”

               องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมสานพลังพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้สู่สังคมไทย ชูกิจกรรม "พฤกษา พาเพลิน” ร่วมโครงการ "ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน” ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โครงการนำร่องที่คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการฯ โดยมุ่งหวังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีโอกาสเข้าถึงพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นคลังความรู้ของประเทศ
                องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็น 1 ใน 11 หน่วยงานหลักที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเด็กนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม จะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้เรื่องพรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านกระบวนการบรรยายให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์และดูแลพันธุ์ไม้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและได้เรียนรู้แปลงสาธิตการปลูกพืชตามฐานการเรียนรู้ภายใน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
              องค์การฯ จึงขอเชิญโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวภัทรินทร์ นันทมนตรี ส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 093-130-0671 E-mail: qsbgeducation@hotmail.com

แกลเลอรี่