ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.แถลงข่าว ประชารัฐร่วมใจสร้างวินัยในการจัดการขยะ

ทส.แถลงข่าว ประชารัฐร่วมใจสร้างวินัยในการจัดการขยะ

 

ทส.แถลงข่าว ประชารัฐร่วมใจสร้างวินัยในการจัดการขยะ

        วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ พันเอก รัฐพร พัฒนรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ชุมชนโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) , นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ชุมชนบ้านหนองสะแกกวน จังหวัดบุรีรัมย์ และนายวินัย บัวป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตโปทาราม จังหวัดชลบุรี แถลงข่าวโครงการและกิจกรรมการสร้างวินัยคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ภายใต้ Road Map ของรัฐบาลในการจัดการขยะจากแหล่งกำเนิดตามแนวคิด Zero Waste หรือ การจัดการขยะเหลือศูนย์ ตามแนวทาง "ประชารัฐ” โดยผลในดำเนินโครงการและกิจกรรม "ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ” มีดังนี้ 

           1) โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero waste เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยเริ่มจากการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งกำเนิดขยะ การลดปริมาณขยะ การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ การจัดการกลางทางโดยผ่านระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดการปลายทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
             โดยในปี 2559 มีชุมชนที่ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ แบ่งเป็น 3 ประเภทตามขนาดชุมชน ดังนี้ 
               - ชุมชนขนาดเล็ก ได้แก่ ชุมชนโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
               - ชุมชนขนาดกลาง ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองสะแกกวน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
               - ชุมชนขนาดใหญ่ ได้แก่ ชุมชนบุลำดวนใต้ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
           2) โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste School เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา 61 โรงเรียน ปี 2559 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปี 9 เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาให้มีการรวบรวมขยะส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึกการลด คัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ผ่านระบบการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดวินัยในการจัดการขยะอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นทางในชุมชนและสถานศึกษา 
          โดยในปี 2559 โรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
              - โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดตโปทาราม จังหวัดชลบุรี 
              - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
          ทั้งนี้ สำหรับชุมชนและโรงเรียนที่ชนะเลิศระดับประเทศ ปี 2559 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะให้การสนับสนุนเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบและเสมือนแหล่งเรียนรู้ที่เป็นตัวแทนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ให้ขยายออกไปทั่วประเทศให้กับชุมชนอื่น ๆ ต่อไป 
         อนึ่ง จากผลการดำเนินงานการส่งเสริมให้มีการจัดการขยะที่ต้นทางของชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste ปี 2559 มีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 5,730 ตันต่อปี ดังนี้ 
         1) มีชุมชน จำนวน 89 ชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่คิดเป็น 14,553.33 กิโลกรัม/วัน (หรือ 14.55 ตัน/วัน) คิดเป็นร้อยละ 53.50 
        2) มีโรงเรียน จำนวน 61 โรงเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ คิดเป็น 1,154.11 กิโลกรัม/วัน (หรือ 1.15 ตัน/วัน) คิดเป็นร้อยละ 59.82 
         นอกจากนี้เมื่อนำขยะกลับมาใช้ใหม่ และคิดเป็นค่าขนส่งและค่ากำจัดขยะโดยเฉลี่ยตันละ 1,000 บาท จะประหยัดงบประมาณให้กับภาครัฐได้ถึง 5,730,000 บาท ในขณะที่มูลค่าของจำนวนขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ดังกล่าว มีราคาเฉลี่ยรายได้กิโลกรัมละ 6 บาท ดังนั้น จึงสร้างรายได้ให้กับชุมชนและโรงเรียนได้ประมาณ 34,380,000 บาท

แกลเลอรี่