ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐตามมติ ครม.”

ทส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐตามมติ ครม.”

ทส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐตามมติ ครม.”

วันนี้ (6 สิงหาคม 2561) เวลา 13:30 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมควบคุมมลพิษ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อชี้แจงให้ทุกหน่วยงานภาครัฐได้รับทราบความเป็นมา นโยบาย กรอบแนวทางการดําเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และนําไปใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐจาก 20 กระทรวง เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 500 คน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

“มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรม ภายใต้โครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนําไปใช้ประโยชน์ ดําเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และกําหนดเป็นตัววัดประสิทธิภาพของ หน่วยงานภาครัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป 

โดยกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 2.กิจกรรมรณรงค์ให้ร้านค้าและตลาดสด ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 3.กิจกรรมลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 4.กิจกรรมงดการใช้พลาสติกและโฟมในสวนสัตว์ และ 5.กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล พร้อมทั้งกำหนดให้ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการนี้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

ภาพ: ประชาสัมพันธกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่