Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

“การประชุมผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ ๑๓” กับหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ทั่วประเทศ ๗๗ จังหวัดทาง VDO Conference

“การประชุมผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ ๑๓” กับหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ทั่วประเทศ ๗๗ จังหวัดทาง VDO Conference

“การประชุมผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ ๑๓” กับหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ทั่วประเทศ ๗๗ จังหวัดทาง VDO Conference

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ ๑๓ พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจราชการ ทส. ผู้อำนวยการสำนักใน สป.ทส. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ โดยมีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กพร.ทส.)เป็นเจ้าภาพ โดยมีเนื้อหาการประชุมสำคัญดังนี้

1) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัด เช่น จ.หนองคาย จ.เพชรบุรี จ.นครพนม เป็นต้น โดย ปกท.ทส. ขอให้ ทสจ. ที่อยู่ในจังหวัดที่เกิดเหตุน้ำท่วมเตรียมความพร้อม ประสานข้อมูลกับส่วนราชการอื่นเพื่อให้ความช่วยเหลือตามภารกิจ

2) สถานการณ์ดินถล่มที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โดยขอให้ ทสจ.น่าน และพื้นที่เสี่ยงภัยจัดทำข้อมูลบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ ด้วยการประสานข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณี รวมถึงเครือข่ายเตือนภัยในพื้นที่ การหลีกเลี่ยงการสร้างที่อยู่อาศัยใกล้บริเวณพื้นที่เสี่ยง

3) นโยบายของ รมว.ทส. โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผลดำเนินงาน รวมถึงนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการขยะร่วมกัน เช่น การยกเว้นการดำเนินการตามผังเมืองเพื่อให้การจัดการขยะเกิดผลสัมฤทธิ์

4) การวางแผนเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตามแผนกำหนดการ

5) การเตรียมความพร้อมต่อการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในการประชุม ครม.สัญจร (จ.ประจวบคีรีขันธ์ /จ.ชุพร)

6) นโยบายของรัฐบาล เรื่อง คทช.

จากนั้น กพร.ทส. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญที่ผ่านมาในภาพรวม เช่น

- การดำเนินงานขับเคลื่อน สป.ทส. ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ (PMQA FL2)

- การดำเนินงานผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ด้านการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม

- โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสาร (Zero Copy)

- การดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างองค์การ

- การดำเนินงานประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0

- การนำเครื่องมือ PDCA มาใช้ในกระบวนการติดตามและประเมินผล

ในการนี้ ปกท.ทส. ได้แจ้งข้อมูลให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดย ปกท.ทส. ได้แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี การติดตามงาน และประเด็นการหารือที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งจะต้องกำหนดเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างชัดเจน โดยกำหนดการประชุมผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning talk) ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๑๗ ทส. โดยมีกองกฎหมายเป็นเจ้าภาพ

ภาพและข่าว: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่