ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ครั้งที่ 1/2561

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทน ปลัดกระทรวง กค. พม. กษ. คค. ทส. มท. และเครือข่ายประชาชน ผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนกรมป่าไม้ ประกอบด้วย นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และผู้แทนจาก สจด.

📌มติที่ประชุม ที่สำคัญมีดังนี้
1. ให้รวมการดำเนินงานโฉนดชุมชน ไว้ภายใต้ คทช. ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการตรา พรบ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....
2. กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองการบังคับใช้กฎหมายหรือการดำเนินคดีความต่อประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 486 ชุมชน ที่มีการขอดำเนินงานโฉนดชุมชนฯ โดยอาจจะมีการออกเป็นมติ ครม. หรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม เป็นรูปธรรม และไม่ขัดต่อกฎหมาย
3. ให้ สปน. โดยสำนักงานโฉนดชุมชน ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ ปจช. ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับ สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คทช. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายอย่างเป็นระบบต่อไป

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมมีประชาชน กลุ่มพีมูฟ นำดอกไม้มาแสดงความขอบคุณท่าน รอง นรม. ที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของชาติ

ภาพและข่าว: กรมป่าไม้ (ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ อำนวยพร ชลดำรงค์กุล), เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่