ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.แถลงข่าว "การจัดการป่าไม้ไทย อย่างยั่งยืน"

ทส.แถลงข่าว "การจัดการป่าไม้ไทย อย่างยั่งยืน"

          วันนี้ (9 ส.ค. 61) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวพร้อมพบปะ พูดคุย กับสื่อมวลชน ในงาน Meet the press  reform together สร้างไทยไปด้วยกัน  เรื่อง การจัดการป่าไม้ไทย อย่างยั่งยืน  เพื่อสร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา และการจัดการพื้นที่ป่าไม้ ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล 

           การแถลงข่าวเรื่องดังกล่าว รมว.ทส. ได้กล่าวถึงการกำหนดแผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดทิศทางพื้นที่สีเขียวในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 โดยแบ่งเป็น 4 มาตรการ คือ

            1. การจัดการป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ มีแผนการปกป้องป่าไม้ โดยมีหน่วยพิทักษ์ป่าลาดตระเวนพิทักษ์ทั้งทางบก ทางอากาศ และเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง มาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน  เพื่อให้ปริมาณป่าที่มีอยู่แล้ว ต้องไม่ลดลง ตลอดจนฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้เพิ่มขึ้น

            2. การจัดการป่าไม้เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การนำพื้นที่ป่าไม้ไปก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ถนนทางหลวง ทางรถไฟ หรือสถานที่ราชการ โดยการขอใช้พื้นที่ดังกล่าวจะพิจารณาเฉพาะเท่าที่จำเป็น และการก่อสร้างต้องให้กลมกลืนกับธรรมชาติที่มีอยู่

            3. การจัดการป่าไม้เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

                -  โครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ในลักษณะแปลงรวม  เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยใช้หลักตามแนวพระราชดำริ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน

                -  ป่าชุมชน เป็นการดำเนินงานให้คนอยู่กับป่า เพื่อปกป้อง รักษา ฟื้นฟู พื้นที่ป่า และใช้ประโยชน์ของคนในชุมชนอย่างสมดุล

                -  การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ หรือไม้มีค่า โดยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และเปิดช่องทางในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก ส่งเสริมพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2558 และเสนอแก้ไขมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ไม่ให้รวมไม้ที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ไว้ในบัญชีไม้หวงห้าม

                - ป่าในเมือง เป็นป่าธรรมชาติที่อยู่ในเมือง หรือใกล้เมือง โดยใช้พื้นที่ในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับความร่วมมือจากท้องถิ่นและประชาชน เปิดให้ประชาชนใช้ประโยชน์และเข้าถึงเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และการเรียนรู้ทางธรรมชาติของเยาวชน

            4. การปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความยั่งยืน ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ อาทิ การลงทะเบียนต้นไม้ผ่านระบบ E-tree ให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมการค้าไม้ และการลงทุนกระตุ้นการปลูกป่า

ภาพ: ชิชาญา, ข่าวและเผยแพร่: รดินธร

แกลเลอรี่