ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปกท.ทส. ลงตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ตามนโยบายสำคัญ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ และแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ปกท.ทส. ลงตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ตามนโยบายสำคัญ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ และแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ปกท.ทส. ลงตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ตามนโยบายสำคัญ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ และแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 10:30 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) ได้ลงตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ตามนโยบายสำคัญ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ และแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ ทสจ. สสภ. สจป. สบอ. BEDO สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค และสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ซึ่งมีภารกิจสำคัญ ได้แก่ รับฟังผลการดำเนินงาน และแนะนำการพัฒนาปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานภายใต้ ทส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้เป็นไปตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ประเทศ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายไกรสร กองฉลาด) กล่าวต้อนรับและพูดคุยถึงสถานการณ์จังหวัดในภาพรวม

ภาพและข่าว: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่