ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. แถลงข่าว “ซื้อข้าวช่วยชาวนาบนพื้นที่ปล่อยนกกระเรียนตามนโยบายแห่งรัฐ”

ทส. แถลงข่าว “ซื้อข้าวช่วยชาวนาบนพื้นที่ปล่อยนกกระเรียนตามนโยบายแห่งรัฐ”

 

ทส. แถลงข่าว “ซื้อข้าวช่วยชาวนาบนพื้นที่ปล่อยนกกระเรียนตามนโยบายแห่งรัฐ”

   วันที่ 8 ธันวาคม 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การสวนสัตว์ แถลงข่าว "ซื้อข้าวช่วยชาวนาบนพื้นที่ปล่อยนกกระเรียน ตามนโยบายแห่งรัฐ” เป็นการตอบสนองโนยบายรัฐบาลซื้อข้าวช่วยชาวนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จากพื้นที่อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ และสร้างเสถียรภาพการผลิตให้กับภาคเกษตรกร ด้วยการดำเนินงานโครงการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการซื้อข้าวจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 30 ตัน (30,000 กิโลกรัม) เพื่อนำมาเป็นของขวัญแทนคำอวยพรในเทศกาลวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้ให้ชาวนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมกันทำเกษตรระบบอินทรีย์เพื่อการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยที่ถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ภายใต้แผนโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต ถือเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้มีส่วนร่วมกับองค์การสวนสัตว์ และเป็นชุมชนต้นแบบในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำรงชีวิต จนสามารถจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนได้สำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก นายเสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          สำหรับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านสวายสอ ด้วยการใช้ระบบผลิตข้าวอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้นกกระเรียนพันธุ์ไทยที่ถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติยังคงมีชีวิตรอดและดำรงชีพอยู่ในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติในระบบนิเวศที่สมบูรณ์และยั่งยืน ด้วยความร่วมมือระหว่างกันมาเป็นเวลาหลายปี
          ทั้งนี้ นอกจากความสำเร็จของโครงการดังกล่าวแล้ว ยังมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนได้ตระหนักถึงความพอเพียงในการดำรงชีวิต เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และได้จัดส่วนแสดงลิงแสมทรงเลี้ยง คุณสมศักดิ์ คุณสมศรี ไว้ที่สวนสัตว์ดุสิต ซึ่งเป็นลิงแสมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานให้สวนสัตว์ดุสิตเป็นผู้ดูแล

แกลเลอรี่